Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Kierownik: mgr Dorota Mańko

Adres:
26-503 Mirów
Mirów Stary 27
Telefony: 048/6283889
Kierownik USC: 048/6283889 wew.18
Fax: 048/6283889

URZĄD STANU CYWILNEGO symbol akt USC

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności :

 1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,

 2. Prowadzenie aktów zbiorowych w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów,

 3. Sporządzanie statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów

 4. Dokonywanie wzmianek na aktach stanu cywilnego,

 5. Transkrypcja aktów stanu cywilnego,

 6. Dokonywanie sprostowań w aktach stanu cywilnego,

 7. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego lub zaświadczeń,

 8. Ustalanie i odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego,

 9. Uzupełnianie treści aktu stanu cywilnego,

 10. Unieważnianie treści aktu stanu cywilnego,

 11. Powiadamianie właściwego biura ewidencji ludności o fakcie urodzenia dziecka, zawarcia małżeństwa lub zgonu oraz innych zmianach,

 12. Przyjmowanie zapewnień o zamiarze wstąpienia w związek małżeński,

 13. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński podczas uroczystości ślubnych,

 14. Wydawanie zaświadczeń dla nupturientów pragnących zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem prawnym,

 15. Przyjmowanie jednostronnych oświadczeń celem wydania zaświadczenia zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

 16. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

 17. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka urodzonego i poczętego,

 18. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

 19. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu wyczekiwania,

 20. Orzekanie w sprawie zmiany imion i nazwisk oraz ustalanie brzmienia i zasad pisowni imion i nazwisk,

 21. Organizowanie i prowadzenie uroczystości 50-lecia Pożycia Małżeńskiego,

 22. organizowanie i prowadzenie uroczystości 100-lecia urodzin mieszkańców gminy,

 23. Pobieranie opłaty skarbowej z zakresu działań wykonywanych przez USC,

26.Obsługa dowodów osobistych