Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ZAPEWNIENIE O NIEISTNIENIU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA TERMIN ZAŁATWIENIA: nie później niż 1 miesiąc przed planowanym dniem ślubu, należy złożyć pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Kierownik usc może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez strony wraz z uzasadnieniem.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA: złożenie pisemnych zapewnień może nastąpić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość osób, zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów) - dowód osobisty lub paszport albo inne wymagane w przypadku planowanego związku ,

 • aktów urodzenia nupturientów, wydane przez usc, który sporządził akty,

 • Nie jest wymagany odpis skrócony aktu urodzenia nupturienta sporządzony w tym samym usc, w którym zostały złożone zapewnienia.,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która nie osiągnęła przepisanego prawem wieku - z określonym mężczyzną, który ukończył osiemnaście lat.

WYMAGANE CZYNNOŚCI I UZYSKANE DOKUMENTY:

 • ustalenie obywatelstwa i tożsamości nupturientów na podstawie przedstawionych dokumentów,

 • sprawdzenie przez kierownika usc, czy spełnione są w przypadku nupturientów przesłanki wymagane przepisami k.r.o., dotyczące zawierania małżeństw,

 • nupturienci ustalają nazwiska noszone po zawarciu małżeństwa przez męża, żonę i dzieci,

 • nupturienci w obecności kierownika usc podpisują zapewnienia o nie istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i oświadczenia o nazwiskach - jakie będą nosić po zawarciu małżeństwa, oraz dzieci, zrodzone z tego związku,

 • ustalenie daty, godziny oraz miejsca złożenia przez nupturientów oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński, może nastąpić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

Kierownik usc nie może odmówić przyjęcia zapewnienia, ponieważ jest ono oświadczeniem osoby, że nie znane jej są przeszkody prawne do zawarcia małżeństwa, określone w art. 10-15 Kriop.

WYMAGANE OPŁATY:

 • złożenie zapewnienia nie podlega opłacie skarbowej,

 • opłata skarbowa od decyzji o skrócenie ustawowego terminu 39,00 zł.

OKOLICZNOŚCI:

Planowane zawarcie małżeństwa przed polskim kierownikiem usc.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, ze zm.),

Art. 4, 10- 15; art. 25; art. 88 § 1 i 88 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.),

 • Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).

SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W USC

TERMIN ZAŁATWIENIA: niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA: urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zawarcia związku małżeńskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY: podpisany projekt aktu małżeństwa.

WYMAGANE CZYNNOŚCI I UZYSKANE DOKUMENTY:

 • sporządzenie aktu małżeństwa, czyli nadanie numeru w księdze aktów małżeństwa,

 • skróconych lub wielojęzycznych aktu małżeństwa w 3 egzemplarzach.

WYMAGANE OPŁATY:

 • opłata za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł.

 • opłata nie jest pobierana za 3 pierwsze egzemplarze odpisów skróconych aktu małżeństwa.